Obrázek aktuality

INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM

Aktualizace – výjimka od 5. 12. 2020

Od soboty 5. 12. 2020 je možné na základě Usnesení vlády ČR ze dne 30. 11. 2020 č. 1264 uskutečnit návštěvy za těchto podmínek:

 • osoba se podrobí nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
 • osoba v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
  Osoby splňující tyto požadavky musí mít po dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a dodržet další režimová opatření poskytovatele.

 

Aktuálně k 16. 12. 2020

Přehledné informace k dobrovolnému antigennímu testování veřejnosti, které bude od 16. prosince 2020 hrazeno zdravotními pojišťovnami

Zájemci o antigenní testování se musí předem objednat. Antigenní testy ve Zlínském kraji provádí tato odběrová místa:

Krajská nemocnice T. Bati https://www.kntb.cz/odberove-misto

Kroměřížská nemocnicehttps://reservatic.com/public_services/kromerizska-nemocnice-a-s-odbery-covid-19?place_id=2368

Vsetínská nemocnicehttps://reservatic.com/cs/public_services/vsetinska-nemocnice-a-s-odbery-covid

Uherskohradišťská nemocnice – objednání pouze přes telefon: 724 631 022

Nemocnice AGEL Valašské Meziříčíhttps://www.agellab.cz//

Městská poliklinika Otrokovice – objednání pouze přes telefon: 739 408 931

IFCOR Uherské Hradištěhttps://www.ifcor.cz/obj/lis/vybermetodu.asp

Vaše laboratoře s.r.o. Zlín – objednání pouze přes telefon: 739 408 931

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje z důvodu nepříznivé epidemiologické situace vyhlašuje ředitel Domu sociálních služeb Návojná, p.o. od 26.9.2020 ZÁKAZ NÁVŠTĚV. Ze zákazu jsou stanoveny výjimky (např. terminální stadium onemocnění), které potvrzuje ředitel zařízení.

Se svými blízkými a rodinnými příbuznými můžete být v kontaktu prostřednictvím telefonátů, dopisů nebo pohlednic. Využít můžete také spojení přes tablet formou videohovorů a aplikace WhatsApp. V případě Vašeho zájmu o uskutečnění tohoto videohovoru zašlete na telefonní číslo 775 893 104 zprávu, s kterým uživatelem si přejete videohovor uskutečnit. Realizovat hovory je možné ve všední dny v časech 9 – 15 hod.

 

          Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace

             Návojná č. 100, 766 32 Nedašov,  IČ 70850852

             www.dssnavojna.cz,  tel. 577335437, ID dat.schr. yndvakw

 

Rozhodnutí č.  6/2020

Příkaz ředitele, formou metodického pokynu:

 

stanovující podmínky, za kterých je možné uskutečnit kontakt cizí osoby s klientem našeho zařízení v době platného zákazu návštěv.

V souvislosti s Usnesením vlády č. 1264 ze dne 30. 11. 2020 v návaznosti na Doporučený postup MPSV č. 17/2020 ze dne 2. 12. 2020 bude v našem zařízení DSS Návojná od soboty 5. 12. 2020 uvolněn zákaz návštěv za jasně stanovených podmínek. Žádáme proto všechny příchozí o dodržování následujících nastavených pravidel a hygienických zásad:

 1. Zákaz návštěvy se nevztahuje na osobu, která se prokáže dokladem o absolvování testu s negativním výsledkem buď RT- PCR testu nebo testu POC na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 ne starším než 48 hodin před zahájením návštěvy. Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které se prokáží dokladem o prodělaném onemocnění Covid-19 v době nejdéle 90 dnů přede dnem návštěvy.
 2. Navštěvovaný klient nesmí být v době návštěvy umístěn v COVID zóně, ani se nesmí jednat o suspektního klienta.
 3. Po celou dobu návštěvy bude používán k osobní ochraně dýchacích cest respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
 4. Během návštěvy budou dodržována všechna další režimová opatření poskytovatele, to především:
 • V rámci možnosti koordinace jednotlivých návštěv žádáme o nahlášení záměru navštívit klienta předem sociální pracovnici (tel. 739 161 165), se kterou si dohodnete datum a čas návštěvy. Tímto se snažíme zamezit velké koncentraci cizích osob současně v zařízení.
 • Před vstupem do areálu proběhne měření teploty příchozím a provedení zápisu do knihy návštěv, záznam času zahájení a ukončení návštěvy, podepsání prohlášení o bezinfekčnosti. V případě zaznamenané teploty nad 37°C, nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nebude návštěva umožněna. Taktéž nebude umožněn vstup do zařízení se zvířaty.
 • Podpisem prohlášení o bezinfekčnosti prohlašuji, že netrpím žádnými příznaky onemocnění COVID – 19 a ani jsem nepřišel do kontaktu s osobou pozitivní na  COVID – 19.
 • Čas jednotlivé návštěvy je omezen v trvání max. 1 hod., během ní není možné opouštět areál ani se volně pohybovat po vnitřních prostorách Domova.
 • Jednotlivé návštěvy budou realizovány ve venkovních prostorách /altánku/, bez přítomnosti dalších klientů a osob. Pro možnost navštívit imobilní klienty, případně i pro ostatní v případě nepříznivého počasí, bude vyhrazena odpočinková místnost /klubovna/ v přízemí budovy. Zde taktéž budou k dispozici toalety pro případné použití návštěvníkům. Po ukončení návštěvy bude umožněn odchod z areálu opět našim pracovníkem, který zaznamená čas odchodu.
 • Žádáme o dodržování odstupu min. 2 metry po celou dobu návštěvy.
 • Omezení počtu navštěvujících na 2 dospělé osoby za klientem v daný okamžik
 • Po celou dobu návštěvy prosíme o dodržování a respektování všech pokynů službu konajícího personálu

 

Platnost tohoto Rozhodnutí bude totožná s platností Usnesení vlády (viz výše) na jehož základě byl tento pokyn vydán.

V Návojné dne 3. 12. 2020

ředitel DSS Návojná, p. o.

Bc. Jan Šerý

 


Prohlédnout galerii

Zveřejněno: 15. 12. 2020