Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, se sídlem Návojná č. 100, 76332 Nedašov, IČ 70850852 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Hlavní činností organizace je poskytování sociální služby ve smyslu zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V rámci zajišťování hlavní činnosti provádí organizace (dále jen správce) zpracování osobních údajů pro účely poskytování sociální služby.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

  1. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
  2. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).
  3. Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR).

Právním titulem zpracování osobních údajů je zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uloženo zvláštním právním předpisem.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou vnitřním předpisem v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě.

Subjekt údajů, tedy fyzická osoba má právo:

  1. Požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům.
  2. Požadovat opravu nepřesných osobní údajů.
  3. Požadovat vymazání svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování.
  4. Podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.