Ochrana oznamovatelů

Oznamování dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice“) a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také „Zákon“)

Whistleblowing označuje oznamování protiprávního jednání, ke kterému dochází v souvislosti s prací oznamovatelů (tzv. whistleblowerů).

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují. Ochrana oznamovatelů je základním prostředkem boje proti korupci a dalšímu nežádoucímu jednání, které je v rozporu s veřejným zájmem.

Co se oznamuje

informace o možném protiprávním jednání, které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje Zákon, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámeními nespadajícími do výše uvedených oblastí se Příslušná osoba nebude zabývat.

Kdo může oznamovat

Oznámení může podat fyzická osoba (oznamovatel) a musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, viz výše, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu se Zákonem rozumí

 • závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu
 • služba
 • samostatná výdělečná činnost
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby
 • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet
 • správa svěřenského fondu
 • dobrovolnická činnost
 • odborná praxe, stáž
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění

Oznámeními učiněnými jinými než výše uvedenými osobami se Příslušná osoba nebude zabývat.

Jak se oznamuje

 • vnitřním oznamovacím systémem, který zajišťuje důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele a jejich osobních údajů
 • prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti externím oznamovacím kanálem (oznamovatel.justice.cz)

Vnitřní informační systém

Svá oznámení učiněná v souladu se směrnicí EU 2019/1937 můžete podat těmito způsoby:

 • telefonicky na číslo 736 601 764
 • e-mailem na adresu: oznamovatel@dssnavojna.cz
 • písemně na adresu: DSS Návojná, p. o., Návojná 100, 763 32  Nedašov (Obálku označte poznámkou „Příslušná osoba“)
 • osobním setkáním na konkrétním místě dle vzájemné domluvy s Příslušnou osobou (po telefonické nebo e-mailové domluvě)

Následky vědomě podaného nepravdivého oznámení

Ochrana nebude poskytována oznamovateli úmyslně zneužívajícímu výše uvedený systém.

V případě nepravdivého oznámení podaného úmyslně s cílem poškodit DSS Návojná, p. o. či jinou dotčenou osobu, nelze vyloučit riziko naplnění skutkové podstaty trestného činu pomluvy.

Ochrana osobních údajů

Jakékoli zpracovávání osobních údajů se provádí v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Veškeré informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách DSS Návojná, p. o. na adrese www.dssnavojna.cz