V DSS Návojná se řídíme těmito zásadami:

 • Individuální přístup k uživatelům a poskytování služby dle osobních potřeb
  Pracovníci uplatňují individuální přístup ke každému uživateli, služba je uživateli poskytována na základě dohodnutých osobních cílů a plánů, které jsou pravidelně hodnoceny a pružně přizpůsobovány aktuální situaci a potřebám. Dochází k individualizaci podpory, aktivizace a komunikace, k respektování individuálních návyků a zvyklostí.
 • Podpora samostatnosti, nezávislosti, soběstačnosti uživatelů a nezbytná míra péče
  Poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí, úplná péče je poskytována pouze v situacích, kdy spoluúčast uživatele není možná. Během poskytování služby se pracovníci snaží vycházet z toho, co uživatel ještě zvládá sám nebo co by ještě mohl zvládnout sám. Nedochází k cílenému „přepečovávání“.
 • Respektování vlastní volby uživatele 
  Uživatel sám rozhoduje o svém vlastním životě, je respektován jeho názor. Služba nepřebírá nadměrnou odpovědnost za uživatele, pracuje se s riziky a respektuje se jejich přiměřená míra.
 • Zapojení uživatele do spolurozhodování
  Uživatel se může podílet na spolurozhodování o poskytovaných službách, jeho podněty jsou zohledňovány a pokud jsou shledány jako přínosné, jsou realizovány v praxi.
 • Dodržování práv a svobod uživatelezachování důstojnosti uživatelů
  Poskytovatel při poskytování služeb dbá, aby byla zajištěna ochrana práv uživatelů tak, jak jsou deklarována v Listině základních práv a svobod a v dalších dokumentech. Je zachována mlčenlivost a diskrétnost v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Pracovníci přistupují ke každému uživateli s úctou a respektem. Službu poskytují taktně a citlivě, aby v uživateli nevyvolávali pocit studu.
 • Přistupování k uživatelům jako k rovnocenným partnerům 
  Pracovníci DSS Návojná nevystupují vůči uživatelům v nadřazené ani podřazené pozici. Služba je založena na vzájemném vyjednávání a dohodě o způsobu poskytování služby. Při vyjednávání pracovníci vycházejí z možností a omezení služby a z možností a schopností uživatele. U uživatelů se zhoršenou schopností komunikace pracovníci při vyjednávání služby vychází nejen z informací od rodinných příslušníků, ale především z projevů libosti a nelibosti samotného uživatele během poskytování služby.
 • Podpora zapojení uživatele do běžného života společnosti 
  Poskytované služby směřují k sociálnímu začleňování uživatele a zamezení jeho sociálnímu vyloučení, uživatel je podporován při využívání vnějších dostupných služeb. Podporujeme udržování kontaktů uživatele s rodinou a přáteli.
 • Vnímání osoby uživatele ve všech souvislostech
  I když poskytované služby pokrývají jen část potřeb uživatele, jsou vždy plánovány a prováděny i s ohledem na ostatní požadavky a odlišnosti jednotlivých uživatelů, jejich rodinnou situaci, zájmy, vztahové sítě apod.
 • Tvorba služby na základě faktických poznatků z praxe 
  Na základě poznatků z praxe dochází k tvorbě teoretických metodik a přijímání různých opatření. Služba se pružně přizpůsobuje potřebám uživatele, nikoli uživatel potřebám pracovníků.
 • Týmová spolupráce
  Profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných osob uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.
 • Odpovědnost poskytovatele
  Role jednotlivých zaměstnanců zapojených do poskytování sociálních služeb jsou jasně definovány, včetně příslušných kompetencí a z toho plynoucích odpovědností.
 • Bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb
  Poskytovatel garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich kvalitu, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení zaměstnanců i poskytování služeb.
 • Transparentnost při poskytování služeb
  Veškerá činnost poskytovatele je průhledná, je o ní zajištěna dostatečná informovanost, která umožňuje odbornou diskuzi i veřejnou kontrolu.
 • Informovanost zájemce o nabízené sociální službě včetně podmínek, způsobu poskytování služeb a jejich ceny (viz metodika jednání se zájemcem).
  Každý zájemce o sociální službu má právo na poskytnutí všech informací o dané službě. Cílem je poskytovat pravdivé, úplné, a přesné informace, aby zájemce byl komplexně informován o poskytování a podmínkách sociální služby ještě před přijetím do DSS Návojná a mohl se na základě těchto informací svobodně rozhodnout, zda služby využije.
 • Spolupráce s rodinnými příslušníky 
  Při poskytování služby se snažíme v rámci možností spolupracovat s rodinou.