O nás:

Dům sociálních služeb Návojná je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj. Jedná se o domov se zvláštním režimem. Nachází se v obci Návojná, 10km od města Valašské Klobouky. Kapacita domova je 70 klientů.

Naším posláním je:

Poskytovat sociální službu osobám, které vzhledem k nepříznivé životní situaci potřebují pravidelnou pomoc a podporu, která jim nemůže být v jejich vlastním prostředí poskytována. Usilujeme o zachování a rozvíjení dosavadních schopností uživatelů a jejich podporu v zapojení do běžného způsobu života.

 

Cílová skupina:

 • Služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním (zejména schizofrenie) a osobám závislým nebo ohroženým závislostí na alkoholu, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění/znevýhodnění.
 • Přijímáme osoby od 27 do 80 let (tj. před dovršením 80 let věku). Žadatelé, kteří v průběhu vedení v evidenci překročí stanovenou věkovou hranici, budou automaticky vyřazeni z pořadníku čekatelů.

Důvody pro neposkytnutí služby

Dle § 91, odst. 3 Zákona o sociálních službách, poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby v těchto případech:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Cíle našeho domova:

 • zajistit kvalitní službu sociální péče

 • individuální přístup – uspokojovat individuální potřeby a přání, respektovat každého člověka jako jedinečnou osobnosti

 • podpora – vedení klientů k soběstačnosti, pomoc a podpora v oblastech, kteří již nezvládají

 • vytvoření příjemného, bezpečného a podnětného prostředí

 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, rodinou a přáteli

 • podporování profesního růstu a dalšího vzdělávání pracovníků